Skip to content

Viden om gasdetektering Her finder du vores viden i PDF format

Viden om gasdetektering er vigtig for de medarbejdere der bruger udstyret.

Gasalarmer og gasdetektorer skal vælges, monteres, konfigureres og vedligeholdes korrekt, for det bedst mulige og sikre resultat.

På denne side har vi samlet lidt af vores viden om gasdetektion. GasDetect står altid klar til at vejlede om det rigtige valg af gasdetektorer eller håndholdte gasalarmer, så de passer bedst muligt til din opgave 

Kontakt os!

Hvad er pid

PID er en forkortelse for ”Photo-Ionization Detector = Fotoioniseringsdetektor”. En PID er en håndholdt, personbåren- eller vægmonteretdetektor der måler en bred række af volitale organiske komponenter (Volatile Organic Compounds = VOCs) og viser organiske komponenter på en skala fra parts-per-million (ppm) til parts-per-billion (ppb). VOCerne giver et kontinuerligt udslag og kan alarmere når niveauerne overstiger de brugerdefinerede grænseværdier.

En guide i gasser

farmaceutiske og bioanalytiske laboratorier.

Der er findes mange forskellige gasser inde i et farmaceutisk eller bioanalytisk laboratorie. Mange har ingen smag, farve eller lugt, hvilket gør det svært at vide at der er en gas lækage. En gas lækage fra en cylinder eller et fast rørsystem der benyttes til at føre gas, udgør en alvorlig risiko der kan forårsage potentielt fatale hændelser eller farer i et laboratorie miljø.

ARBEJDE I OG VED GYLLETANKE

Uddrag fra Arbejdstilsynets vejledning om “Anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg og ajlebeholdere)” der beskriver kravet til personbeskyttelse.

BEKENDTGØRELSE OM KLOAKARBEJDE

Uddrag fra “Bekendtgørelse om kloakarbejde”, der beskriver kravet til personbeskyttelse ved kloakarbejde, i form af håndholdte eller stationære gasdetektorer.

BEKENDTGØRELSE OM SIKKERHEDS-SKILTNING

Uddrag af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

BEKENDTGØRELSE OM STOFFER OG
MATERIALER

Uddrag af bekendtgørelse om stoffer og materialer.

BRUG OG VEDLIGEHOLD AF GASALARMER

Henvisninger vedrørende kalibrering og bump test af håndholdte gasdetektorer. Uddrag af producentens og myndighedernes anbefalinger.

CONTAINERSIKKERHED OG SUNDHEDSFARLIG GAS

Hvis I som virksomhed arbejder med tømning og inspektion af containere, skal I være opmærksomme på, at jeres ansatte under arbejde med tømning og inspektion af containere kan blive udsat for sundhedsfarlige gasser.

GASMOTORER OG GASFYREDE ANLÆG

Uddrag fra Gasreglementets afsnit B41 – ”Forskrifter for gasmotorinstallationer” og B4 ”Forskrifter for større gasfyrede anlæg” omhandlende gasdetektion og gasovervågning.

GASOVERVÅGNING I MASKINRUM

Uddrag fra AT vejledning 20B 4.4 ” Køleanlæg og varmepumper” på arbejdstilsynets hjemmeside om brug af kølemiddeldetektorer i maskinrum.

GASSERS VÆGT KONTRA LUFT

Liste over 60 forskellige gasser og deres molekylærvægt. Anvendes til at finde den optimale placering af en stationær gasdetektorer.

GRÆNSEVÆRDIER FOR STOFFER OG MATERIALER

AT vejledning om f.eks. grænsværdier for arbejde med giftige og andre farlige stoffer, kilde: her

HVIDBOG OM ”VISUELLE ALARMER”

EN 54-23, som det bliver lovpligtigt at overholde fra begyndelsen af marts 2013, blev udviklet som et supplement til EN54-3 for akustisk alarmudstyr; indkøringsperioden sluttede allerede i 2005, hvilket betyder, at det nu er det gældende teknologiske stade.

HVORFOR BUMP TEST KAN REDDE LIV

Artikel om hvorledes bump test af gasalarmer, inden brug, i sidste ende kan redde liv. Baseret på data fra mere end 27.000 gasalarmer og 1100 kunder (på engelsk).

KEMISKE BETEGNELSER FOR GASSER

Liste over de mest almindelige gasser, deres kemiske navne og kemiske betegnelser (CH4, NH3, CO, CO2, H2S, O2, SO2 + mange flere).

KRYDSFØLSOMHED MELLEM GASSER

Liste over krydsfølsomheden mellem forskellige gasser, når de måles med en detektor fra Industrial Scientific Oldham. Hvorledes forskellige gasser kan påvirke sensorene.

LEL GRÆNSER FOR GASSER

Liste over LEL grænser (laveste eksplosionsgrænse) for forskellige gasser (dampe). Anvendes til at justerer alarmgrænser korrekt på gasalarmer.

TEORIEN BAG KURZ TERMISKE MASSEFLOWMÅLERE

Få et grundigt indblik i pricippet bag “konstant temperatur” målepricippet som Kurz anvender i deres termiske masseflowmålere (på engelsk).

HVOR SKAL BENZEN TAGES SERIØST

”Mennesker der udsættes for benzen har undersøgelser vist en lang række alvorlige medicinske og fysiologiske følgevirkninger, akutte og langtid som kræft og aplastisk anæmi. Derfor er der et behov for at reducerer eksponeringen af benzen, både for personer der arbejder med det men også for den generelle befolkning.” – Verdens Sundhedsorganisation.

I artiklen ’The Basic of Bezenen – Properties : Exposure : Detection (Engelsk sprogversioner) bliver Benzen taget under behandling. Her introduceres du til den grundlæggende viden om hvad er benzen? Påvirkning af eksponering af benzen og ikke mindst detektering af benzen.