Skip to content

VILKÅR OG BETINGELSER FOR leje af udstyr fra GASDETECT

1. GENERELLE BETINGELSER OG VILKÅR

1.1 – Følgende vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem GasDetect og lejeren (benævnt Kunden) af det udstyr, som er specificeret i udlejningen. Kontrakten er ikke gyldig før:

1.1.1 – GasDetect har sendt underskrevet kontraktoplæg til kunden og kunden har returneret den underskrevne kontrakt til GasDetect.

1.1.2 – afsendelse af det omhandlede udstyr til Kunden.

1.2 – Ved at placere en ordre ved GasDetect anses Kunden for at have accepteret disse vilkår og betingelser. Ændringer i vilkår og betingelser skal ikke have effekt medmindre, de er skriftlige og underskrevet af den part, der skulle være bundet heraf. Enhver dokumentation eller kommunikation, fra Kunden med angivelse af andre vilkår og / eller betingelser, påvirker ikke disse vilkår og betingelser, medmindre det verificeres af GasDetect skriftligt.

2. LEJEPERIODEN

2.1 – Leje rater er pr. måned. Lejeperioden skal være fast og datoerne for afslutning defineret, medmindre andet er angivet. Enhver forlængelse af lejeperioden udgør en ny kontrakt og GasDetect forbeholder sig ret til at ændre lejeprisen af nævnte udstyr og / eller opkræve en merpris ved kontraktfornyelse. GasDetect bør underrettes straks om enhver forlængelse af lejemålet.

2.2 – Lejeperioden anses at starte dagen efter, at udstyret er afsendt til kunden, og skal fortsætte til og med den dag udstyret er returneret til GasDetect´s adresse.

2.3 – GasDetect forbeholder sig ret til at opkræve en afgift for udstyr returneret uden for almindelig arbejdstid.
Lejeperioden kan opsiges af begge parter ved skriftligt besked til den anden, med mindst end 14 dages varsel.

3.LEJE

3.1 – Den leje, der skal betales af Kunden, er den sats eller de satser, som fremgår af GASDETECT´s
skriftlige tilbud. GasDetect forbeholder sig retten til at ændre lejeafgift og andre afgifter som nævnt
i punkt 4 nedenfor, og de publicerede handelsbetingelser ved aftale fornyelse.
Alle priser er angivet eksklusive moms.

4. ANDRE OMKOSTNINGER

4.1 – Forsikringsudgifter
Det er kundens ansvar at forsikre udstyret til fuld genanskaffelsesværdi mod tab eller skade af enhver hændelse fra tidspunktet for afsendelsen fra GASDETECT og indtil udstyret er returneret til GasDetect. Kunden påtager sig hele risikoen for tab eller skade på dette udstyr fra enhver begivenhed overhovedet.

4.2 – Levering
GasDetect er berettiget til at opkræve fragt fra GasDetect og til Kundens adresse udover den aftalte.
Det er kundens ansvar at returnere udstyret til GasDetect´s adresse, medmindre andet er angivet af GasDetect, via passende transportmidler i slutningen af lejeperioden. Hvis der i et konkret tilfælde, er opnået enighed om at GASDETECT skal hente udstyret, skal GasDetect være berettiget til at opkræve rimelige omkostninger herfor, inklusive transport, bropenge og medgået tid.
Det er kundens ansvar at få en skriftlig accept fra en bemyndiget repræsentant for GasDetect .

4.3 – Rengøring
Enheder der returneres i stærkt forurenet tilstand vil blive opkrævet et gebyr til rengøring. Gebyret svarer normalt til 2 timers værkstedsarbejde.

4.4 – Forbrugsmaterialer
Alle anvendte forbrugsmaterialer vil blive leveret til GasDetect´s standard salgspriser.

5. BETALING

5.1 – Lejen betales forud, idet der foretages en samlet opkrævning for de første tre måneder. Efter to måneders forløb og fremover opkræves leje på månedsbasis, således at der til enhver tid er betalt for løbende måned plus 30 dage.
For lejemål af mindre end tre måneders varighed opkræves den samlede leje ved lejemålets begyndelse.
GASDETECT betales det fulde beløb af den nævnte faktura, idet alle bankgebyrer og relaterede
udgifter afholdes af kunden.

5.2 – Hvis ikke leje og øvrige omkostninger er betalt ti (10) dage efter forfaldsdagen, har GasDetect
ret til at opsige lejeaftalen.

5.3 – GasDetect har ret til at tilskrive renter med en sats på to (2) procent pr. måned, (og pro-rata for enhver del af en periode på tredive (30) dage) på ubetalte fakturaer, beregnet fra forfaldsdatoen for betaling og indtil datoen for den faktiske modtagelse af betaling til GasDetect.
En betaling anses for at være indgået, når betalingen fremgår af GasDetect´s betalingsoversigt i banken.

5.4 – Kunden skal friholde GasDetect for ethvert tab eller udgift i forbindelse med betalingen.

5.5 – GasDetect Service forbeholder sig ret til at ændre kreditvilkår når som helst i lejeperioden, hvis kundens betalingshistorie eller økonomiske situation tilsiger det.

5.6 – Kunden kan ikke påberåbe sig ret til at tilbageholde betaling begrundet i præstationer, brud på kontrakt, eller enhver anden tvist med GasDetect.

6. GODKENDELSE AF UDSTYR

Kunden skal skriftligt efter modtagelsen godkende leverancen af udstyret som værende fuldt og helt dækkende for aftalen. Kunden skal gøre opmærksom på eventuelle fejl eller mangler straks efter modtagelse af udstyret. Hvis kunden ikke gør indsigelser betragtes leverancen som værende i overensstemmelse med lejekontrakten og passede til det formål, som kunden vil anvende det til.

7. EJERSKAB

Udstyret tilhører GasDetect. Udstyret skal forblive GasDetect´s ejendom og leveres til kunden udelukkende på lejebasis og uden købsoption. GasDetect kan til enhver tid sælge, overdrage eller på anden måde afhænde alle eller dele af sine rettigheder eller interesser i eller til udstyr eller de beløb, der betales i henhold til lejekontrakten til en tredje part uden opsigelse af lejekontrakten.

8. LEVERINGSTIDER

GasDetect vil gøre sig alle rimelige bestræbelser på at holde sig til de aftalte leveringsdatoer. GasDetect vil imidlertid under ingen omstændigheder være ansvarlig over for Kunden eller tredjepart for eventuelle forsinkelser i leveringen uanset årsag, eller eventuelle tab som følge heraf.

9. GASDETECT’S ANSVAR

GasDetect har gjort deres bedste for at sikre, at dette udstyr er i funktionsdygtig stand ved afsendelsen til kunden. GasDetect påtager sig intet ansvar for at udstyret kan anvendes til det af kunden ønskede formål. Det påhviler kunden at undersøge stedet hvor udstyret skal bruges og sammenholde det med udstyrsspecifikationerne. Udstyret må udelukkende anvendes i overensstemmelse med dets formål og i henhold til de tilhørende manualer.

10. SKADESLØSHOLDELSE

Kunden er alene ansvarlig for og skal holde GasDetect fuldt skadesløs mod ethvert tab eller skade på personer (herunder død) eller ejendom, som sker i forbindelse med det lejede udstyr eller som følge af eller i forbindelse med brugen af dette.
GasDetect er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med
svigt i det nævnte udstyr af en hvilken som helst grund.

11. KUNDENS FORPLIGTELSER

Kunden bekræfter overfor GasDetect, at kunden vil:
11.1 – Holde udstyret i Kundens besiddelse og under sin kontrol.

11.2 – Tillade GasDetect, eller dennes autoriserede repræsentant, på ethvert rimeligt tidspunkt at få adgang til de lokaler, køretøj eller skib, hvor det lejede udstyr er placeret for at kunne betjene udstyr, der skal inspiceres, vedligeholdes, repareres eller testes.

11.3 – Tilbagebetale GasDetect på anfordring alle omkostninger, gebyrer og udgifter, som GASDETECT på grund af eller i forbindelse med, enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser fra Kundens side, herunder (men uden begrænsning) alle omkostninger, gebyrer og udgifter afholdt i forbindelse med konstatering af opholdssted for det udstyr og den juridiske eller andre omkostninger og udgifter, som GasDetect måtte have i udførelsen af sine rettigheder i henhold hertil.

11.4 – Holde udstyr i god stand og ikke udsætte udstyret for urimelig slid.

11.5 – at bevare GasDetect og fabrikantens identifikationsmærker, og alle navneskilte
der måtte være på dette udstyr, når det afsendes fra GasDetect.

11.6 – Straks advisére GasDetect skriftligt om eventuelle tab eller skader og ved påkrav refundere GASDETECT alle udgifter i forbindelse hermed:

11.6.1 – GasDetect skal fortsætte med at opkræve kunden den fulde leje i forbindelse med udstyr, indtil udstyret er modtaget af GasDetect, og;

11.6.2 – Kunden er ansvarlig over for GasDetect for et beløb svarende til den fulde Genanskaffelsespris til erstatning af det omhandlede udstyr med nyt udstyr af samme beskrivelse eller i givet fald af udstyr så tæt på samme beskrivelse som vil kunne indhentes ved GasDetect på det relevante tidspunkt.

11.7 – Ikke sælge, overdrage, fremleje eller på anden måde drage fordel af lejekontrakten, på basis af
det omhandlede udstyr eller en del heraf.

11.8 – Ikke foretage ændringer, forandringer eller foretage reparationer på det nævnte udstyr uden skriftlig tilladelse fra GasDetect.

11.9 – Betale alle beløb, der forfalder i henhold til denne aftale på forfaldsdatoen for betaling uden nogen
modregning, tilbageholdelse eller fastholdelse.

12. VEDLIGEHOLDELSE

GasDetect foretager rutinemæssig, for sin egen regning, servicering af udstyret og bestræber sig på at reparere eller udskifte ethvert element af udstyr, som bliver defekt under lejeperioden uden Kundens skyld. GasDetect skal være berettiget til, efter eget valg, at udføre disse tjenester på dets egne præmisser.
Servicering omfatter ikke rutinemæssige kalibreringer og vedligeholdelse. Kalibrering og vedligeholdelsesintervaller er fastlagt i instrumentets manualer. Kunden bør anmode om fri træning på GasDetects kontor, hvis lejeperioden strækker sig ud over den påkrævede vedligeholdelses- og kalibreringsperiode for udstyret.
I tilfælde af at et element af udstyret svigter under en lejeperiode skal Kunden straks underrette GasDetect og udbede sig instruktioner, før der foretages nogen form for afhjælpende foranstaltninger eller returnering af udstyret til GasDetect.

I tilfælde af, at udstyret kræver reparation som følge af Kundens uagtsomhed, forkert brug eller misbrug af udstyret afholder Kunden alle omkostninger til reparation herunder materialeomkostninger.

12.1 Reperationsprisliste

  1. MX4 komplet detektor 4gas 4200,-
  2. LEL celle 1818,-
  3. H2S celle 2215,-
  4. O2 celle 1280,-
  5. CO celle 1690,-
  6. Front 363,-
  7. Batteri 1360,-

alle priser er + moms.

13. ANNULLERING

Hvis kunden ønsker at annullere hele eller en del af lejekontrakten før påbegyndelse af lejeperioden kan en sådan annullering kun effektueres med samtykke fra GasDetect og på vilkår, der friholder GasDetect for tab.

14. BETINGELSER FOR BRUG

Kunden skal overholde alle producentens anvisninger og anbefalinger for korrekt brug af udstyret og er fuldt ansvarlig for eventuelle skader på det omhandlede udstyr som følge af manglende overholdelse af sådanne instruktioner og anbefalinger eller manglende brug af samme på forsvarlig måde.

15. KONTRAKTBRUD

I tilfælde af, at kunden overtræder disse vilkår og betingelser, har GasDetect ret til adgang til de lokaler, hvor det pågældende udstyr er placeret for at inddrive udstyret uden forudgående varsel.
GasDetect holdes skadesløs af kunden for alle udgifter, og eventuelle skader eller tab for kunde eller tredjemand, som skyldes at GasDetect udøver denne ret. Denne ret friholder ikke kunden for betalingsforpligtigelser i henhold til kontrakten.

16. FORSINKELSE

GasDetect er ikke ansvarlig for forsinkelser i ydeevne som følge af uforudsete
omstændigheder eller omstændigheder uden for GasDetect kontrol.

17. GEBYRER OG OMKOSTNINGER

GasDetect har ret til at fra kunden at inddrive alle gebyrer og
udgifter som følge af kundens overtrædelse af nogen del af denne kontrakt.

18. EKSPORT AF VARER

Varerne kan ikke eksporteres uden tilladelse fra GasDetect. GasDetect er ikke ansvarlig for eventuelle gebyrer, told eller afgifter, der følger af indførsel eller udførsel af varer. Såfremt der opkræves gebyrer, told eller afgifter på varerne, eller hvis varerne bliver tilbageholdt, forpligter Kunden sig til at betale alle dermed forbundne omkostninger samt til at betale leje indtil varen returneres til GasDetect, subsidiært at betale varens nypris.

19. UDSTYRETS YDEEVNE

GasDetect´s personale vil give Kunden rådgivning og vejledning, men kan ikke holdes ansvarlig for udstyrets ydelse i alle miljøer. GasDetect kan ikke garantere, at udstyr vil fungere for alle applikationer, men vil bestræbe sig på at udstyret opfylder producentens specifikationer.